Условия за ползване

 

I. Общи условия

1.Настоящите условия и правила, наричани по-надолу: „ Общи условия“ регламентират взаимоотношенията между фирма „3Д Съпорт“ ЕООД, собственик на онлайн магазина, поместен на домейна: https://www.3dsupport.bg/ (наричан по-надолу за краткост: сайт) от една страна, и посетителите на сайта (потребители на електронни услуги, наричани по-надолу за краткост: потребители) от друга.

2. С използването на сайта https://www.3dsupport.bg/ потребителят изразява съгласие, че разбира и приема Общите условия. Потребителят е длъжен да прочете Общите условия и, ако не е съгласен с тях- не трябва и няма право да използва този уеб сайт.

3. „3Д Съпорт“ ЕООД си запазва правото по всяко време, без предварително да известява потребителя за това, да променя настоящите общи условия. Промените по общите условия влизат в сила от момента на качване на сайта и важат за всички поръчки, направени след този момент.

4. Всички цени на стоките в сайта са крайни, в български лева. „3Д Съпорт“ ЕООД си запазва правото, без предварително да известява потребителя за това, да променя цените в сайта.

5. Всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се решават съгласно българското законодателство.

 

II. Поверителност

1. „3Д Съпорт“ ЕООД, събира, съхранява и обработва следните лични данни: имена, адрес, телефон и email адрес на потребителя.

2. Обработването на изброените в т.1 лични данни „3Д Съпорт“ извършва на основание чл.6, ал. 1, т. б) от „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“, съгласно който: „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“. Както е посочено и в раздел IV от условията за ползване, всяка поръчка, създадена от потребителя през онлайн магазина, поместен на домейна: https://www.3dsupport.bg/ има силата на договор съгласно „Закона за електронната търговия“

3. Изброените в т.1 лични данни се събират с цел извършване на доставка на поръчаните от потребителя стоки. Данните се събират и с цел „3Д Съпорт“ ЕООД да се свърже с потребителя, за да потвърди направена от него поръчка или по друг повод, свързан с изпълнението на поръчката.

4. Съгласно решение на Комисията за защита на личните данни „3Д Съпорт“ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни под номер: 431325

5. „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да не разпространява събраните лични данни пред трети лица, освен когато тези трети лица са подизпълнители, отговорни за доставката на поръчаните от потребителя стоки (доставчици и куриери) или лица, обработващи финансово-счетоводната информация на дружеството. Никое друго трето лице няма право на достъп до данните на клиентите на „3Д СЪПОРТ“ ЕООД, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

6. Събраните лични данни „3Д Съпорт“ ЕООД съхранява съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни, наребда №1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и приложение №3 към тази наредба. Упоменатите предписания съответстват и на изискванията на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“

7. „3Д Съпорт“ ЕООД съхранява обработените лични данни за период от 16 месеца. Дължината на периода се определя от необходимостта за извършване на обработка на финансово-счетоводната информация на дружеството и изготвянето на предвидените в закона за счетоводството отчети за дейността му. Като част от финансово-счетоводната информация на дружеството данните на потребителя, записани във фактурите за извършените от него поръчки следва да се съхраняват за посочения период от време.

8. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“ потребителят има право по всяко време да получи копие от съхраняваните за него данни от „3Д Съпорт“ ЕООД.

9. Потребителят има право и възможност по всяко време да поиска изтриване на акаунта му заедно със съхранените в него лични данни: имена, адрес, телефон и email адрес.

10. Сигурността при въвеждане на данни от потребителите се осигурява посредством криптирана връзка благодарение на наличния SSL сертификат (издател: COMODO CA limited).

11. За обработката и съхранението на данните на потребителя са разработени правила и процедури, описани в Инструкция №2 от 24.05.2018г. на управителя: „За обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър "Клиенти онлайн магазин", воден в „3Д СЪПОРТ“ ЕООД“. Предприети са мерки за съхранението и защитата на личните данни на потребителя, съдържащи се на електронен носител, както и за тези, съдържащи се на физически носител (хартиени фактури, товарителници и др.)

12. Ако въпреки всички предпазни мерки се появи наличие на пробив в сигурността, който води до излагане на риск на личните данни на потребителите- кражба, умишлена зловредна подмяна на данни от трети лица и др., „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да уведоми в рамките на 72 часа, без излишно забавяне, контролните органи, а също така и потърпевшите потребители, както и да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати повторно зловредно деяние.

13. Ако потребителят счита, че личните му данни не се съхраняват съгласно предписанията на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“ или предписанията на „Закона за защита на личните данни“, то той има право да подаде оплакване до Комисията за защита на личните данни.

 

III. Поръчка

1. Поръчка на стоки/услуги от онлайн магазина потребителят може да направи като Гост или като Регистриран потребител. При която и да е от избраните две възможности потребителят се задължава да въведе верни, точни, актуални и пълни данни в полетата, отбелязани със звездичка (*), при извършването на поръчката. Ако въведените данни са неверни, неточни, непълни или не са актуални „3Д Съпорт“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчката.

2. Потребителят може и се задължава да променя данните в профила си в сайта с цел да поддържа информацията за доставка актуална.

3. „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да не разпространява данните, въведени от клиента- имена, адрес, телефон пред трети лица, различни от лицата, наети от „3Д Съпорт“ ЕООД във връзка с обработката и изпълнението на поръчката.

4. При регистрация в сайта потребителят се задължава да пази своите потребителско име и парола и да не ги предоставя на трети лица. Потребителят носи пълната отговорност за направените поръчки от профила му, независимо дали са направени от него или от трети лица, на които той е дал достъп до профила му.

5. Потребителят може да направи поръчка и на телефона посочен на сайта. При поръчка по телефона важат същите условия за поръчката и всички условия по-долу, както при поръчка, направена през сайта.

6. След направена поръчка през сайта потребителят получава автоматичен отговор с данните за доставка, дължимата сума и поръчаните стоки.

7. Потребителят се съгласява „3Д Съпорт“ ЕООД да се свързва с него по следните възможни начини с цел потвърждение или уточняване на данните по поръчката- телефон и имейл адрес.

8. След потвърждаване на поръчката „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да изпрати наличните стоки в сроковете, посочени по-долу.

9. „3Д Съпорт“ ЕООД си запазва правото да отказва поръчки и да премахва профил на потребител по свое усмотрение. Отказът от изпълнение на поръчката от страна на „3Д Съпорт“ ЕООД не носи каквато и да е отговорност или задължения, на която и да е от страните. При отказ от изпълнение на поръчка „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да информира потребителя за това.

10. Потребителят има право да анулира поръчката си по всяко време без да посочва причините за това. В този случай, ако стоките от поръчката са вече изпратени, потребителят дължи стойността на две куриерски услуги- за изпращането от „3Д Съпорт“ ЕООД до него и за връщането на стоките от него до „3Д Съпорт“ ЕООД.

 

IV. Сключване на договор за покупко-продажба

1. Всяка направена поръчка от потребителя има силата на сключен договор от разстояние съгласно Закона за електронната търговия. По силата на този договор: „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава: самостоятелно или чрез възлагане на куриерска фирма да достави поръчаните стоките на потребителя и да прехвърли собствеността върху стоките на потребителя. По силата на същия договор, потребителят е длъжен да заплати на доставчика цената на поръчката (цената на стоките плюс, ако има такава, цената за доставка) при получаване на стоката.

 

V. Ограничения за ползване:

1. Лица на възраст под 14 години, без изрично дадено и заверено в писмен вид разрешение от родител или настойник нямат право да правят поръчки от онлайн магазина.

2. „3Д Съпорт“ ЕООД не може да гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до сайта тъй като информацията в него и разположена на сървър, чиято безпроблемна работа не зависи от „3Д Съпорт“ ЕООД

 

VI. Доставки

1. Доставката на поръчаните от потребителя стоки е за сметка на потребителя. Цената на доставката се калкулира автоматично при създаването на поръчката. При покупки на обща стойност над 150 лева доставката до потребителя се поема от 3Д Съпорт ЕООД (безплатна доставка).

2. Доставката на поръчаните от потребителя стоки се извършва от куриерска фирма: „Еконт Експрес“.

3. Доставката може да се извърши до адреса на потребителя или до офис на „Еконт Експрес“, като потребителят предварително, при поръчката на стоките, избира желаната от него опция.

4. Ако потребителят желае поръчаните от него стоки да бъдат доставени до адрес, а не до офис на „Еконт Експрес“, то той е длъжен да въведе коректен адрес за доставка и да осигури лице, което да приеме и плати поръчката при доставката.

5. При промяна на адреса на потребителя преди доставянето на поръчаните от него стоки, потребителят е длъжен своевременно да уведоми „3Д Съпорт“ ЕООД, за да бъде коригирана информацията за доставка. Потребителят също така е длъжен да коригира адреса в профила си в сайта. „3Д Съпорт“ ЕООД не носи отговорност за промени на цените на куриерската услуга поради преждевременна промяна на адреса на потребителя.

6. „3Д Съпорт“ ЕООД не носи отговорност за стоки, недостави на потребителя, поради некоректен или неверен адрес, поради неуведомяване от страна на потребителя за промяна в адреса, поради липса на лице, което да плати и получи стоките, или поради липса на достъп и условия за доставка на поръчаните стоки.

7. Срокът за изпращане на стоките, поръчани от потребителя, които са налични в сайта, е един работен ден от момента на потвърждаване на поръчката от страна на потребителя. Поръчки, получени след 16:00ч. в делнични дни се обработват (и се иска потвърждение) на следващия работен ден. Поръчки, получени в почивни дни се обработват на следващия работен ден.

8. Срокът за доставка на поръчаните от потребителя стоки за територията на Република България, е от 1 до 2 работни дни след изпращането на поръчката от „3Д Съпорт“ ЕООД. Срокът за доставка може да варира в зависимост от населеното място и графика за доставки на куриерска фирма „Еконт Експрес“.

9. При получаване на стоката потребителят има право да прегледа стоките преди да ги плати. Ако потребителят откаже да приеме и плати стоките, то той дължи цената на двете куриерски услуги- за доставянето от „3Д Съпорт“ ЕООД до него и за връщането- от него до „3Д Съпорт“ ЕООД.

 

VII. Начин на плащане

1. Плащането на крайната цена на направената от потребителя поръчка (включително цената на стоките и цената на доставката) става с наложен платеж, в брой или с карта, при доставянето на поръчаните стоки.

 

VIII. Връщане на стока

1. Потребителят има право да върне закупената стока в 14-дневен срок от датата на доставка.

2. За да може да упражни това свое право, потребителят следва да върне стоката в оригиналното и състояние и опаковка, без да я е монтирал, работил с нея или използвал по друг начин, който да е нарушил търговския й вид и качествата й.

3. Потребителят е длъжен и да пази и да предостави на „3Д Съпорт“ ЕООД копие на фактурата, която е получил при доставката на стоката.

4. При неспазване на някои от горните условия „3Д Съпорт“ ЕООД си запазва правото да откаже приемането обратно на стоката.

5. При желание да върне закупената стока потребителят следва да уведоми „3Д Съпорт“ ЕООД писмено, че желае да върне стоката.

6. Стоката се връща с доставка от куриерска фирма за сметка на потребителя.

7. След връщането на стоката потребителят има право да поиска замяната й с друга или да поиска възстановяване на платената сума за стоката. Не се възстановява сумата, платена за доставката.

 

IX. Авторски права

1. Цялата информация, поместена на домейна: https://www.3dsupport.bg/ , включително изображения, описания на стоки, текстове и други, е собственост на „3Д Съпорт“ ЕООД, негови доставчици, клиенти или партньори.

2. Всяко неправомерно сваляне, копиране или използване по какъвто и да е друг начин на информация от сайта, който да ощетява „3Д Съпорт“ ЕООД или неговите доставчици, клиенти или партньори, се счита за кражба на интелектуална собственост и лицата, извършили кражбата, носят наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

 

X. Форсмажорни обстоятелства

1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по договор, ако това се дължи на форсмажорни обстоятелства.