Поверителност1. „3Д Съпорт“ ЕООД, събира, съхранява и обработва следните лични данни: имена, адрес, телефон и email адрес на потребителя.

2. Обработването на изброените в т.1 лични данни „3Д Съпорт“ извършва на основание чл.6, ал. 1, т. б) от „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“, съгласно който: „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“. Както е посочено и в раздел IV от условията за ползване, всяка поръчка, създадена от потребителя през онлайн магазина, поместен на домейна: https://www.3dsupport.bg/ има силата на договор съгласно „Закона за електронната търговия“

3. Изброените в т.1 лични данни се събират с цел извършване на доставка на поръчаните от потребителя стоки. Данните се събират и с цел „3Д Съпорт“ ЕООД да се свърже с потребителя, за да потвърди направена от него поръчка или по друг повод, свързан с изпълнението на поръчката.

4. Съгласно решение на Комисията за защита на личните данни „3Д Съпорт“ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни под номер: 431325

5. „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да не разпространява събраните лични данни пред трети лица, освен когато тези трети лица са подизпълнители, отговорни за доставката на поръчаните от потребителя стоки (доставчици и куриери) или лица, обработващи финансово-счетоводната информация на дружеството. Никое друго трето лице няма право на достъп до данните на клиентите на „3Д СЪПОРТ“ ЕООД, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

6. Събраните лични данни „3Д Съпорт“ ЕООД съхранява съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни, наребда №1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и приложение №3 към тази наредба. Упоменатите предписания съответстват и на изискванията на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“

7. „3Д Съпорт“ ЕООД съхранява обработените лични данни за период от 16 месеца. Дължината на периода се определя от необходимостта за извършване на обработка на финансово-счетоводната информация на дружеството и изготвянето на предвидените в закона за счетоводството отчети за дейността му. Като част от финансово-счетоводната информация на дружеството данните на потребителя, записани във фактурите за извършените от него поръчки следва да се съхраняват за посочения период от време.

8. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“ потребителят има право по всяко време да получи копие от съхраняваните за него данни от „3Д Съпорт“ ЕООД.

9. Потребителят има право и възможност по всяко време да поиска изтриване на акаунта му заедно със съхранените в него лични данни: имена, адрес, телефон и email адрес.

10. Сигурността при въвеждане на данни от потребителите се осигурява посредством криптирана връзка благодарение на наличния SSL сертификат (издател: COMODO CA limited).

11. За обработката и съхранението на данните на потребителя са разработени правила и процедури, описани в Инструкция №2 от 24.05.2018г. на управителя: „За обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър "Клиенти онлайн магазин", воден в „3Д СЪПОРТ“ ЕООД“. Предприети са мерки за съхранението и защитата на личните данни на потребителя, съдържащи се на електронен носител, както и за тези, съдържащи се на физически носител (хартиени фактури, товарителници и др.)

12. Ако въпреки всички предпазни мерки се появи наличие на пробив в сигурността, който води до излагане на риск на личните данни на потребителите- кражба, умишлена зловредна подмяна на данни от трети лица и др., „3Д Съпорт“ ЕООД се задължава да уведоми в рамките на 72 часа, без излишно забавяне, контролните органи, а също така и потърпевшите потребители, както и да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати повторно зловредно деяние.

13. Ако потребителят счита, че личните му данни не се съхраняват съгласно предписанията на „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016година“ или предписанията на „Закона за защита на личните данни“, то той има право да подаде оплакване до Комисията за защита на личните данни.